Ogłoszenie o konkursie ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. "Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród mieszkańców Deszczno na lata 2023-2025"

15 lut 2024

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 ze zm.); art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 ze zm.) oraz uchwały Nr LXIV/592/2023 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 października 2023 r. ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Deszczno na lata 2023-2025”.

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych w 2024 na terenie Gminy Deszczno

12 lut 2024

Działając na podstawie art. 7 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j) oraz uchwały Nr LXVI/601/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2024 r. poz. 1) Wójt Gminy Deszczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na terenie Gminy Deszczno w 2024 roku.

UWAGA, przerwa w dostawie energii elektrycznej

26 lut 2024

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29 lutego oraz 1 marca 2024 r. w godz. 10:00 -  13:00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Brzozowiec ul. Gorzowska dz. nr  195/18.

Polecane strony