Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych w 2023 na terenie Gminy Deszczno

06 lut 2023

Działając na podstawie art. 7 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U.2022.1327 t.j) oraz uchwały Nr LI/499/22 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2022 r. poz. 2301) Wójt Gminy Deszczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na terenie Gminy Deszczno w 2023 roku.

Ważna informacja w sprawie wniosków na zakup węgla na preferencyjnych warunkach!

29 gru 2022
Informujemy, że osoby, które w roku bieżącym złożyły wnioski o preferencyjny zakup węgla kamiennego dla gospodarstwa domowego, w przyszłym roku nie muszą ponownie składać tego samego wniosku. Dokument zostanie automatycznie zarejestrowany na rok 2023 i przyznany w tej samej wysokości i na tych samych zasadach, co poprzednio, tj. w roku 2022.

Polecane strony