Misja rozwoju Gminy Deszczno została określona w Strategii Rozwoju Gminy Deszczno przyjętej uchwałą  nr XIX/165/08 Rady z 28 sierpnia 2008 r. i przedłużona uchwałą Nr XVI/119/2015 z 30 listopada 2015 r.

Naszym celem jest, by w najbliższych latach Gmina Deszczno stała się: „Gminą atrakcyjną turystycznie, przyjazną inwestorom, o wysokim poziomie rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, chroniącą zasoby przyrodnicze i kulturowe”.

Realizacji tej misji ma służyć osiągnięcie trzech celów sektorowych dotyczących:

a)      Rozwoju infrastruktury technicznej, w tym służącej ochronie środowiska przyrodniczego   
b)      Rozwoju gospodarki lokalnej, w tym rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego i turystyki, promocji przedsiębiorczości 
c)       Rozwoju usług społecznych oraz działania na rzecz integracji i kształtowania postaw prospołecznych mieszkańców

Misja rozwoju, a także strategiczne cele rozwoju Gminy stanowią syntetyczną deklarację intencji Władz Gminy Deszczno co do kierunków przyszłego jej rozwoju. Cele strategiczne są równorzędne względem siebie, stąd też ich uszeregowanie spełnia jedynie funkcję porządkującą. Wyznaczają one główne kierunki jej rozwoju.

Polecane strony