Definicje oraz zasady funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określone zostały w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310 z późn. zm.)

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli - rozumie się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem (art. 16 pkt 28), funkcjonujący przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym (art. 39 ust. 1). 

Organizator – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo podjęła się  organizacji kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Organizatorem może być również gmina.

Procedura tworzenia MOWdK:

 • rada gminy może w drodze uchwały wyrazić zgodę na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określając sezon kąpielowy,
 • okres funkcjonowania nie może być dłuższy niż 30 dni w danym roku kalendarzowym,
 • organizator w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowanym otwarciem przekazuje wójtowi/burmistrzowi/prezydentowi miasta wniosek o wyrażenie zgody na jego utworzenie,
 • wniosek organizatora wraz z projektem uchwały zostaje przekazany do zaopiniowania Wodom Polskim, właścicielowi wód oraz właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu – termin na wyrażenie opinii 7 dni,
 • po otrzymaniu pozytywnej opinii od ww. instytucji lub w przypadku braku opinii w terminie 7 dni, rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie wykazu miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli,
 • wójt, burmistrz lub prezydent prowadzi i aktualizuje ewidencję miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2019.255).

Badania jakości wody:

 • organizator wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 10 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,
 • organizator informuje właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o planowanym terminie wykonania badań jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,
 • organizator przekazuje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wyniku badania, właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań oraz informację o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody,
 • na podstawie wyników badania jakości wody, wykonanych i dostarczonych przez organizatora właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości wody, czy spełnia ona wymagania określone w przepisach,
 • jeżeli wyniki badań wykonanych przez organizatora wskazują na to, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nie spełnia wymagań określonych w przepisach właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza kontrolę urzędową.

Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek oznakować je zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U.2018 r.2476).

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie Gminy Deszczno:

ROK 2019

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Lp.

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

1.

gorzowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Karninie – prawa strona

Karnin dz. nr 166/5

zbiornik pożwirowy w Karninie

05-07-2019

03-08-2019

pozytywna

2.

gorzowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Karninie – lewa strona

Karnin dz. nr 166/5

zbiornik pożwirowy w Karninie

04-08-2019

31-08-2019

pozytywna

 

ROK 2020

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Lp.

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

1.

gorzowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Karninie – prawa strona

Karnin dz. nr 166/5

zbiornik pożwirowy w Karninie

03-07-2020

01-08-2020

pozytywna

2.

gorzowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Karninie – lewa strona

Karnin dz. nr 166/5

zbiornik pożwirowy w Karninie

02-08-2020

31-08-2020

pozytywna

 

ROK 2021

Miejsca Okazjonalnie Wykorzystywane do Kąpieli (MOWdK)

Lp.

Powiat

Nazwa MOWdK

Miejscowość / Adres MOWdK

Akwen

Początek sezonu

Koniec sezonu

Ocena bieżąca jakości wody

 

gorzowski

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli w Karninie – prawa strona

Karnin dz. nr 166/5

zbiornik pożwirowy w Karninie

02-07-2021

31-07-2021

pozytywna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecane strony