Definicje oraz zasady funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli określone zostały w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03)

Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli - rozumie się przez to wykorzystywany do kąpieli wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych niebędący kąpieliskiem (art. 16 pkt 28), funkcjonujący przez okres nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym (art. 39 ust. 1). 

Organizator – to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi kąpielisko lub miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli albo podjęła się  organizacji kąpieliska lub miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli. Organizatorem może być również gmina.

Procedura tworzenia MOWdK:

Art. 39 ustawy Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03)

Jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli powinna spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U.2019.255).

Badania jakości wody:

  • organizator wykonuje badanie jakości wody nie wcześniej niż 10 dni przed dniem rozpoczęcia funkcjonowania miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w sytuacji mogącej powodować pogorszenie jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,
  • organizator informuje właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o planowanym terminie wykonania badań jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli,
  • organizator przekazuje, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania wyniku badania, właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu wyniki badań oraz informację o wystąpieniu zmian, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody,
  • na podstawie wyników badania jakości wody, wykonanych i dostarczonych przez organizatora właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje bieżącej oceny jakości wody, czy spełnia ona wymagania określone w przepisach,
  • jeżeli wyniki badań wykonanych przez organizatora wskazują na to, że woda w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli nie spełnia wymagań określonych w przepisach właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny przeprowadza kontrolę urzędową.

Organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli ma obowiązek oznakować je zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz.U.2018 r.2476).

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli zlokalizowanych na terenie Gminy Deszczno
 

 

 

Polecane strony