Projekt: RPLB.03.02.02-08-0001/17-00

Wartość projektu: 2 442 016,23 zł

Dofinansowanie: 650 945,35 zł

 

Opis projektu:
Projekt dotyczy termomodernizacji SP w Ciecierzycach obejmującej:

1) termomodernizację (kwalif.)

2) pozostałe roboty (niekwalif.).

Celem projektu jest podwyższenie efektywności energetycznej budynku SP Ciecierzyce poprzez jego termomodernizację, ograniczenie strat ciepła oraz poprawę stanu powietrza atmosferycznego. Roboty obejmą: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO i CWU.

Planowany zakres rzeczowy projektu zmniejszy zapotrzebowanie na energię o  66,68%.

Szkoła zlokalizowana jest w Ciecierzycach przy ul. Borkowskiej 2. Zakres prac określił projekt obejmujący część kwalifikowaną i niekwalifikowaną. Wyłoniony zostanie inspektor nadzoru. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, audyt energetyczny, studium wykonalności, niezbędne opinie, pozwolenia i uzgodnienia, PGN.

Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na obszary Natura 2000, ekspertyza ornitologiczna wskazuje, że zakres nie będzie miał wpływu na siedliska ptaków i nietoperzy.

Rezultatem projektu będzie spadek zapotrzebowania obiektu na energię. Emisja CO2 spadnie z  55,36 do 21,09 tony/rok.

Projekt pozytywnie wpłynie na realizację polityk horyzontalnych. Odpowiada na potrzeby grup docelowych, zachowa trwałość w okresie min. 5 lat od zakończenia zgodnie z rozporządzeniem Rady UE nr 1303.

Projekt jest spójny z dokumentami strategicznymi, gminnym PGN i strategią ZIT GW.

Wnioskodawca posiada zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu.

Rezultaty projektu bezpośrednio wpłyną na wzrost jakości życia mieszkańców Gminy. Odbiorcami projektu będą uczniowie i personel szkoły (ok. 170 os) oraz mieszkańcy wsi. Rezultatem bezpośrednim będzie zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej.

Polecane strony