Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 ze zm.); art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 ze zm.) oraz uchwały Nr LXIV/592/2023 Rady Gminy Deszczno z dnia 9 października 2023 r. ogłasza się konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Deszczno na lata 2023-2025”.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej
2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia - formularz ofert
3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz kalkulacji kosztów
4. Załącznik nr 3 do ogłoszenia - projekt umowy
5. Program polityki zdrowotnej
5. Regulamin pracy komisji konkursowej

Polecane strony