Działając na podstawie art. 7 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j) oraz uchwały Nr LXVI/601/23 Rady Gminy Deszczno z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2024 r. poz. 1) Wójt Gminy Deszczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na terenie Gminy Deszczno w 2024 roku.

zarządzenie 10/2024

zarządzenie 10/2024

zarządzenie 10/2024 ogłoszenie

zarządzenie 10/2024 ogłoszenie

zarządzenie 10/2024 ogłoszenie

zarządzenie 10/2024 ogłoszenie

Do pobrania:

Załącznik 1a - wzór - oferta realizacji zadania publicznego
Załącznik 1b - wzór - umowa o realizację zadania publicznego
Załącznik 1c - wzór - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Załącznik 2 - regulamin pracy komisji konkursowej
Załącznik 2a - wzór - oświadczenie komisji
Załącznik 2b i 2c - wzór - karta oceny formalnej i merytorycznej- komisja
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w otwartym konkursie ofert

Polecane strony