Wójt Gminy Deszczno zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na terenie Gminy Deszczno w 2022 r.

Do pobrania:

  1. Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Deszczno w 2022 roku.
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Klauzula informacyjna RODO

Polecane strony