Wartość projektu: 2 514 317,47 zł

Dofinansowanie: 980 877,65 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Lubuskie 2020"

Projekt dotyczy termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Osiedlu Poznańskim obejmującej:
1) termomodernizację (kwalif.)
2) pozostałe roboty (niekwalif.).
Nakłady: 2 514 317,47 zł wnioskowane dof. 980 877,65 zł.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej gminy Deszczno oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń przedostających się do powietrza na terenie gminy Deszczno i okolic poprzez poprawę termoizolacyjności i zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku świetlicy wiejskiej w Osiedlu Poznańskim Roboty obejmą: docieplenie fundamentów, ścian i dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wentylacji mechanicznej, modernizację instalacji CO i CWU oraz modernizację oświetlenia.
Planowany zakres prac zmniejszy zapotrzebowanie obiektu na energię o 68,14%.
Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, audyt energetyczny, studium wykonalności, niezbędne opinie, pozwolenia i uzgodnienia, PGN. Wnioskodawca posiada także zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu.
Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na obszary Natura 2000, ekspertyza ornitologiczna wskazuje, że zakres nie będzie miał wpływu na siedliska ptaków i nietoperzy.
Projekt pozytywnie wpłynie na realizację polityk horyzontalnych. Odpowiada na potrzeby grup docelowych, zachowa trwałość w okresie min. 5 lat od zakończenia zgodnie z rozporządzeniem Rady UE nr 1303.
Projekt jest spójny z dokumentami strategicznymi, gminnym PGN i strategią ZIT GW.
Projekt spełnia kryteria dostępu, merytoryczne i specyficzne osi priorytetowej III RPO.
W drodze realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:
- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.
- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 1 szt.
- Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI 32) – 287 450 kWh/rok
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) - 80,11 tony równoważnika CO2/rok.

 

Projekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gorzowa Wielkopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego "Lubuskie 2020" oś III Gospodarka Niskoemisyjna, działanie 3.2 Efektywność energetyczna, poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna - ZIT Gorzów Wielkopolski

Informacje powiązane: 

 

 

Polecane strony