Przedmiotem projektu były prace inwestycyjne związane z budową nowego obiektu Klubu Dziecięcego w m. Maszewo przy ul. Krętej 1a w Gminie Deszczno wraz z zagospodarowaniem działki.

Dla przedmiotowego zadania przeprowadzono procedurę przetargową dotyczącą wyboru wykonawcy robót budowalnych oraz procedurę wyboru wykonawcy dla zamówienia poniżej 30 000 euro netto dla wykonawcy nadzoru inwestorskiego.

W dniu 4 kwietnia 2017 r., podpisano umowę INW.272.1.4.2017 z wybranym wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm:: PPUH Drew Plast Dariusz Mazowiecki oraz Usługi Ogólnobudowlane PAK BUD. Wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy obejmujący wykonanie klubu dziecięcego i przedszkola samorządowego określono w wysokości 5 781 000 zł brutto (umowa w załączeniu).

Do przedmiotowej umowy podpisano w dniu 25.10.2017 r., aneks przedłużający realizację robót do dnia 25 listopada 2017 r.

Również w dniu 4 kwietnia 2017 r., podpisano umowę INW.272.2.4.2017 z wybranym wykonawcą nadzoru inwestorskiego tj. Tomaszem Grabowskim prowadzących działalność pod nazwą Tomasz Grabowski TG.

Wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy obejmujący nadzór nad budową klubu dziecięcego i przedszkola samorządowego określono w wysokości 39975 zł brutto.


W ramach zadania wybudowane zostało przedszkole samorządowe dla 125 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 72 dzieci w Klubie Dziecięcym.

W ramach oferty kwalifikowano wydatki związane z wyodrębnioną częścią obiektu (392,89 m2) i nieruchomości przewidzianą dla działania Klubu Dziecięcego (2171 m2). Klub Dziecięcy będzie obejmował trzy grupy każda w maksymalnej liczbie 24 osób tj. łącznie 72 osoby.

W ramach projektu wykonano nowy, niskoemisyjny parterowy budynek przedszkola i klubu dziecięcego, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (drogi wewnętrzne, przyłącza infrastruktury technicznej, innowacyjne gazowe pompy ciepła) oraz zagospodarowaniem terenu (zewnętrzne place zabaw oddzielnie dla przedszkola i klubu dziecięcego, ciągi piesze, zjazdy, ogrodzenia, ławki itp.) Dodatkowo wewnątrz obiektu został wykonany wewnętrzny plac zabaw.

Projekt obejmował wykonanie sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem.

Ponadto w ramach projektu wykonano niezbędne zaplecze socjalne i administracyjne.
Właścicielem obiektu jest i pozostanie gmina Deszczno, środki na bieżące funkcjonowanie placówki zapewni Gmina Deszczno w swoim budżecie w kolejnych latach.

Klub Dziecięcy będzie pierwszą tego typu placówką na terenie gminy.

W ramach zadania sfinansowano ponadto wydatki związane z nadzorem inwestorskim.

Gmina uznała za kwalifikowane wydatki określone w aktualnej ofercie realizacji zadania, pozostałe uznając za wydatki związane z wykonaniem infrastruktury przedszkola (niekwalifikowanej w ramach programu Maluch.  

 

Gmina przeprowadziła realizację zadania w oparciu o rozliczenie ryczałtowe, dla całego zadania obejmującego budowę Klubu Dziecięcego i Przedszkola Samorządowego.

Na etapie przygotowania oferty konkursowej, określono, że wydatki całkowite związane z wykonaniem pomieszczeń klubu Malucha stanowić będą proporcję powierzchni pomieszczeń  Klubu Dziecięcego, wyposażenia oraz kosztów zagospodarowania terenu w wysokości 31% kosztów całkowitych zadania tj. w wysokości: 1777479,30 zł

Koszty kwalifikowane nadzoru inwestorskiego określono w wysokości 12392,25 zł.

 

Łączna suma kosztów kwalifikowanych wyniosła 1 804 142,00 zł.

Pozostałe wydatki określono jako koszty niekwalifikowane związane z budową części obiektu zagospodarowanej przez Przedszkole Samorządowe.

Wydatki związane z realizacją projektu budowy przedszkola i klubu dziecięcego (obejmujące koszt robót inwestycyjnych i nadzoru inwestorskiego) wyniosły łącznie 5 820 975,00 zł.

Wydatki dla Klubu Dziecięcego określono w wysokości 1804 141,48 zł w tym dofinansowanie ze środków programu „Maluch” w wysokości 921 312,00 zł.

Polecane strony