Tytuł: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Ulimiu
Projekt: RPLB.03.02.02-08-0002/17-02

Wartość projektu: 3 644 773,93 zł

Dofinansowanie: 992 103,00 zł

 

Projekt dotyczy termomodernizacji SP w Ulimiu obejmującej:

1) termomodernizację (kwalif.)

2) pozostałe roboty (niekwalif.).

Celem projektu jest podwyższenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Ulimiu poprzez jego termomodernizację, ograniczenie strat ciepła oraz poprawę stanu powietrza

atmosferycznego. Roboty obejmą: docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO i CWU (w tym OZE).

Planowany zakres rzeczowy projektu zmniejszy zapotrzebowanie na energię o 86,15%.

Szkoła zlokalizowana jest na działce 148 w Ulimiu. Zakres prac określił projekt obejmujący część kwalifikowaną i niekwalifikowaną. Wyłoniony zostanie inspektor nadzoru. Wnioskodawca posiada kompletną dokumentację techniczną, audyt energetyczny, studium wykonalności, niezbędne opinie, pozwolenia i uzgodnienia, PGN.

Zakres projektu nie kwalifikuje go do obowiązku przeprowadzenia OOŚ. Projekt nie wpływa na obszary Natura 2000, ekspertyza ornitologiczna wskazuje, że zakres nie będzie miał wpływu na siedliska ptaków i nietoperzy.

Rezultatem projektu będzie spadek zapotrzebowania obiektu na energię z 361,63 do 32,45 MWh/rok. Emisja CO2 spadnie z 93,48 do 17,40 tony/rok.

Projekt pozytywnie wpłynie na realizację polityk horyzontalnych. Odpowiada na potrzeby grup docelowych, zachowa trwałość w okresie min. 5 lat od zakończenia.

Projekt jest spójny z dokumentami strategicznymi w tym z gminnym PGN i strategią ZIT GW.

Wnioskodawca posiada zasoby i doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie projektu.

Rezultaty projektu bezpośrednio wpłyną na wzrost jakości życia mieszkańców Gminy. Odbiorcami projektu będą uczniowie i personel szkoły (ok. 120 os) oraz mieszkańcy Ulimia. Rezultatem bezpośrednim będzie zmodernizowany budynek Szkoły Podstawowej w Ulimiu.

Projekt spełnia kryteria dostępu, merytoryczne i specyficzne dla osi priorytetowej III RPO.

Polecane strony