Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Deszczno

Projekt: RPLB.08.01.02-IZ.00-08-K01/17

Wartość projektu: 114 500,00
Dofinansowanie: 97 325,00

Przedszkole Samorządowe realizuje projekt „Nowoczesne przedszkolaki w Gminie Deszczno”. W ramach projektu sfinansowane zostało funkcjonowanie jednej 25-osobowej grupy przedszkolnej w okresie I-XII 2018 r.
Dofinansowaniem objęte zostało prowadzenie zajęć dla dzieci oraz szkolenie dla kadry przedszkolnej.
Celem głównym projektu jest poprawa kompetencji i zwiększenie dostępności do usług wychowania przedszkolnego w Gminie Deszczno poprzez utworzenie 1 ośrodka wychowania przedszkolnego oferującego gotowość do przyjęcia 25 dzieci oraz szkoleń dla kadry w Przedszkolu Samorządowym w Deszcznie. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • utworzenie 1 oddziału przedszkolnego zapewniającego możliwość nauki grupie do 25 osób (15K/10m) w Przedszkolu Samorządowym.
  • szkoleń dla 3 osób (3k/0m)

Projekt przyczynia się do realizacji celu szczegółowego RPO Lubuskie 2020 w osi priorytetowej 8 (poprawa jakości kształcenia w regionie) oraz cel działania 8.1.2 (zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej - SzOOP s. 229) oraz cel szczegółowy PI 10i zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach. Projekt przyczyni się do realizacji celów strategii ZIT Gorzów Wlkp., w tym CS.1 Budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej MOF GW oraz celu szczegółowego 1.2 Rozwój kapitału ludzkiego poprzez inwestycje służące edukacji. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na jakość życia mieszkańców Woj. Lubuskiego poprzez stworzenie równego dostępu do usług publicznych wysokiej jakości. Powołanie nowego OWP skróci czas dojazdu oraz zwiększy liczbę dostępnych miejsc przedszkolnych, pozwoli racjonalnie wykorzystać istniejącą infrastrukturę, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Projekt wpisuje się w realizację celów Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 r. (cel 3.1 Wzrost dostępności i atrakcyjności kształcenia w placówkach edukacyjnych, s. 48) oraz Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Deszczno. Zakres przedmiotowy projektu wpisuje się w narzędzie polityki regionalnej tzw. podejście ZIT umożliwiające budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej obszaru względem terytoriów zewnętrznych. Projekt przyczynia się do tego poprzez formułowanie polityki publicznej o wysokiej jakości skierowanej do zróżnicowanych grup odbiorców (przedszkolaków, nauczycieli, rodziców, społeczeństwa), zmniejszając nierówności rozwojowe już na wstępie procesu edukacji.

Polecane strony