Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U2018.450 j.t.) oraz Uchwały Nr XLII/356/2018 Rady Gminy Deszczno z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r. poz. 317), Wójt Gminy Deszczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: "wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej" na terenie Gminy Deszczno w 2018 roku.

ogłoszenie o konkursie opp 2018

ogłoszenie o konkursie opp 2018

ogłoszenie o konkursie opp 2018

Do pobrania:

  1. Zarządzenie nr 17_2018 Wójta Gminy Deszczno z dnia 12 marca 2018 roku
  2. Załącznik 1a - wzór - oferta realizacji zadania publicznego
  3. Załącznik 1b - wzór - umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego
  4. Załącznik 1c - wzór - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
  5. Załącznik 2 - skład komisji konkursowej
  6. Załącznik 3 - regulamin pracy komisji konkursowej
  7. Załącznik 3a - wzór - oświadczenie komisji
  8. Załącznik 3b i 3c - wzór - karta oceny formalnej i merytorycznej- komisja

Polecane strony