Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Deszczno, że XXXV Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno odbędzie się 21 sierpnia 2017 r. (tj. poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Deszczno.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję XXXV Zwyczajną Sesję Rady Gminy Deszczno na dzień 21 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad o godzinie 15:00.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Barbara Chrobak

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu
 2. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Gorzów Wielkopolski w zakresie realizacji zadania publicznego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 3. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia
 4. ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z lokali do wynajmu w Centrum Spotkań Artystycznych w Maszewie
 5. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno
 6. zezwolenia na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Deszczno
 7. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Deszczno na czas oznaczony do lat 5 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 1. Sprawy różne.
 2. Zakończenie.

Polecane strony