Działając na podstawie art. 7 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j.), art. 11 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Dz.U.2022.1327 t.j) oraz uchwały Nr LI/499/22 Rady Gminy Deszczno z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2022 r. poz. 2301) Wójt Gminy Deszczno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” na terenie Gminy Deszczno w 2023 roku.

ogłoszenie o konkursie OPP 2023ogłoszenie o konkursie OPP 2023

ogłoszenie o konkursie OPP 2023ogłoszenie o konkursie OPP 2023ogłoszenie o konkursie OPP 2023ogłoszenie o konkursie OPP 2023ogłoszenie o konkursie OPP 2023ogłoszenie o konkursie OPP 2023ogłoszenie o konkursie OPP 2023ogłoszenie o konkursie OPP 2023

Do pobrania:

Załącznik 1a - wzór - oferta realizacji zadania publicznego
Załącznik 1b - wzór - umowa o realizację zadania publicznego
Załącznik 1c - wzór - sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Załącznik 2 - skład komisji konkursowej
Załącznik 3 - regulamin pracy komisji konkursowej
Załącznik 3a - wzór - oświadczenie komisji
Załącznik 3b i 3c - wzór - karta oceny formalnej i merytorycznej- komisja
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w otwartym konkursie ofert

Polecane strony