Roczny program współpracy Gminy Deszczno z organizacjami pozarządowymi przekazany zostaje do społecznej konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok na podstawie Uchwały Nr III/11/10 Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu przeprowadzania konsultacji. Przewidziany termin konsultacji na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Deszczno nr 64/2021 z dnia 11 października 2021 r. odbywa się od 12 października do 02 listopada 2021 r.

W/w program został opublikowany na gminnej stronie internetowej, na BIP-ie oraz wywieszony jest na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy przy ulicy Lubuskiej 90. Program zostanie również bezpośrednio przekazany stowarzyszeniom i organizacjom działającym na terenie gminy i współpracujących z Gminą Deszczno.

Do pobrania:

Zarządzenie nr 64/2021 z dnia 11 października 2021 r.
Formularz zgłaszania opinii

Polecane strony