folieWójt Gminy Deszczno informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego  „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Deszczno jest zainteresowana przedmiotowym programem i zamierza wystąpić z wnioskiem o dotację.

Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.

W ramach dotacji kwalifikowane są koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i opakowań typu Big Bag.
Koszt dostarczenia ww. odpadów do punktów wskazanych przez Gminę ponosi Wnioskodawca.

W związku z powyższym wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na ternie Gminy Deszczno mogą zgłaszać się do udziału w programie, poprzez wypełnienie formularza informacyjnego oraz oświadczenia dotyczącego uzyskanej pomocy de minimis. Formularze dostępne są do pobrania na stronie internetowej (pobierz) oraz w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Deszczno.

Formularze informacyjne należy złożyć do dnia 30 lipca 2021 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Deszczno, Biuro Obsługi Klienta lub przesłać na adres : Urząd Gminy Deszczno, Ul. Lubuska 90, 66-446 Deszczno (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje można uzyskać w urzędzie Gminy Deszczno w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu 95 72 87 661.

Formularze złożone po terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.

Informacje na temat programu dostępne są pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2021/

Polecane strony