Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Deszczno, że LI Zwyczajna Sesja Rady Gminy Deszczno odbędzie się 19 września 2018 r. (tj. środa) o godzinie 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Deszczno.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) zawiadamiam, że zwołuję LI Zwyczajną Sesję Rady Gminy Deszczno na dzień 19 września 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Początek obrad o godzinie 1430.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Barbara Chrobak

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja przewodniczących komisji Rady Gminy o działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie protokołu z XLVIII, XLIX, L Sesji Rady Gminy Deszczno.
 5. Informacja Wójta o realizacji zadań w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Deszczno na lata 2018 - 2026,
 • ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Deszczno,
 • aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Deszczno i planów miejscowych.
 1. Sprawy różne
 2. Zakończenie.

Polecane strony